Home

เริ่มต้นด้วยความรักในสุนัขเป็นชีวิตจิตใจ พัฒนามาเป็นคอกสุนัขที่เลี้ยงและเพาะพันธุ์สุนัขนานาพันธุ์ในนาม “คอกธีรลักษณ์” โดยสั่งสมประสบการณ์ในการเลี้ยงดูสุนัขด้วยความรักความเข้าใจในพฤติกรรมของ สุนัขมากกว่า 20 ปี บวกกับความใฝ่รู้อย่างไม่ หยุดนิ่ง ของ ครูวิชัย ชิดเชี่ยว ซึ่งได้ศึกษาการฝึกสุนัขในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เชิงบุ๋น เชิงบู๊ จนก่อเกิดความชำนาญอย่างถ่องแท้ จึงได้ดำเนินการก่อตั้ง ศูนย์ฝึกสุนัขนานาชาติภูเก็ต ขึ้นในปี พ.ศ.2543 บนพื้นที่ บริเวณแหลมหงา เกาะสิเหร่ ด้วยเนื้อที่กว่า 7 ไร่ นับแต่นั้นมา ก็มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทางที่หนักแน่นชัดเจน นั่นคือ การฝึกสุนัขแบบเสริมสร้างทัศนคติในแง่บวกให้แก่สุนัข ( Positive Reinforcement ) นั่นคือการเน้นให้สุนัขปฏิบัติตามคำสั่งจากการชมเชย มากกว่าการขู่เข็นบังคับ หรือการทำโทษ ซึ่งการฝึกสุนัขในแนวทางนี้ต้องอาศัยหลักจิตวิทยาเป็นหลัก เพื่อในสุนัขมีความรู้สึกที่ดีต่อการฝึกสอน และพร้อมที่จะทำตามคำสั่งนั้นๆ ด้วยความเต็มใจ

Phuket Dog School & Hotel
ศูนย์ฝึกสุนัขนานาชาติภูเก็ต

แนวทางการฝึกสุนัขของ ศูนย์ฝึกสุนัขนานาชาติภูเก็ต ยึดถือ บัญญัติ 10 ประการ ดังนี้

ความรัก ความเมตตา ต้องมาหนึ่ง

สิ่งสอง ต้องดูแล อย่าแปรผัน

สามศึกษา หาความรู้ สารพัน

สี่ขยัน นั่นแหละครู ผู้รู้จริง

ห้าอย่า แค้นเคือง เรื่องทำผิด

หกค่อย คิดแก้ไข ในทุกสิ่ง

เจ็ดอารมณ์ ต้องสรรสร้าง หมายอ้างอิง

แปดอย่านิ่ง ควรคิด ผิดทิ้งไป

เก้าเราผู้นำ ชี้ให้ทำ สิ่งผิดถูก

สิบหวังปลูกฝัง ให้มั่นคง อย่าหลงไหล

เพราะทุกอย่าง ขึ้นอยู่ ผู้รู้ใจ

ทำการใด ก็ประเสริฐ ล้ำเลิศเอย.

เพิ่มเพื่อน

Phuket Dog School & Hotel